2008-07-02

Skrämmande bevakningsinfo...

Från DN:
"I kampen mot terrorism har Bushadministrationen kommit nära en ny överenskommelse med EU. Med hjälp av den ska information på personnivå kunna utbytas över Atlanten, bland annat om pengaöverföringar, resor och internetanvändning."
"Överenskommelsen kommer att slå fast att europeiska regeringar och företag på laglig väg får dela med sig av personliga data till USA. På samma sätt får USA för europeerna uppge personliga data om enskilda individer."
"Bland de punkter som sidorna redan enats om finns den att upplysningar om ras- och religionstillhörighet, samt politisk övertygelse, hälsa eller "sexliv", bara får användas om inhemsk lag tillhandahåller tillräckligt skydd"

Vad står det angående FRA-lagen?:
"11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet. Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen."

Hur är det med att få reda på om man fastnat i filtren?:
2 kap. Information till den enskilde, rättelse och skadestånd
Information till den enskilde
Information skall lämnas efter ansökan
1 § Försvarets radioanstalt är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om huruvida personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om
1. vilka uppgifter om den sökande som behandlas
2. varifrån dessa uppgifter har hämtats
3. ändamålen med behandlingen
4. till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos Försvarets radioanstalt och vara undertecknad av den sökande själv. Information enligt första stycket skall lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.

2 § Information enligt 1 § behöver inte lämnas om personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Detta gäller dock inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller, när det gäller löpande text som inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har behandlats under längre tid än ett år.
Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess
3 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte i den utsträckning sekretess hindrar att uppgifterna lämnas ut till den registrerade.
Rättelse
4 § Försvarets radioanstalt är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Försvarets radioanstalt skall också underrätta tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas genom en underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats."

Läs detta några gånger. Lägg gärna märke till de flytande beskrivningarna som döljer sig i det som till en början ser glasklart ut...
Först vill jag peka på texten: "3 § Bestämmelserna i 1 § gäller inte i den utsträckning sekretess hindrar att uppgifterna lämnas ut till den registrerade."
Är det FRA eller den hemliga uppdragsgivaren som avgör och bestämmer sekretessgraden? Att det är löjligt lätt att gömma sig bakom denna paragraf behöver jag väl knappast säga. Det är totalt omöjligt för mig att kunna kontrollera deras påstående då allt är, just det, sekretessbelagt...

Sen är det texten "Någon sådan underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats."
Alltså är hela tanken att man ska få rättelse helt uddlös. Hur skulle jag kunna motbevisa ett påstående från FRA att det är omöjligt, eller att det innebär ett gäng extra timmars arbete? Hur kan man öht ange arbetsinsatsen som ett hinder, då det är dina och mina pengar de använder sig av?? Jag blir bestört av att man kan bara ställa undan en fundamentalt viktig demokratisk kontrollprocess med argumentet "hörrudu, det där har vi inte tid med!"..
Vi skall tvingas till att lägga hela vår tillit, vår framtid och även vårt privatliv i anonyma personers händer inom FRA.
Lägg till detta de hemliga uppdragsgivarna som enligt samarbetet beskrivit i DN kan handla om regeringar och företag inom EU och USA, så inte fan blir jag lugn och får en trygghetskänsla av det!!

Aktivera dig!.. Visa att du inte godkänner detta (om du nu tycker så?). Kolla i länkmenyn "FRA: Här finns motståndet" för att få ännu mer information, adresser osv...

1 kommentar: