2008-06-16

FRA vill förklara...

FRA vill klargöra en del saker som påstås, här kommer de med mina kommentarer:
Påstående: Det nya lagförslaget innebär att militären, i form av FRA, ska börja lyssna på civil trafik.
Klargörande: FRA är en civil underrättelsemyndighet med civila medarbetare. Namnet till trots är Försvarets radioanstalt (FRA) inte en del av Försvarsmakten. FRA lyder under regeringen och hör administrativt till Försvarsdepartementet. FRA är inte mer militärt än till exempel Krisberedskapsmyndigheten, som också hör till Försvarsdepartementet.
Min kommentar: Med snicksnack så undviker man påståendet. Det får man anta är ett rungande, gungande JA till påståendet, för annars hade man bara skrivit nej...eller?

Påstående: Tidigare har FRA enbart spanat på militär kommunikation. Det nya lagförslaget utgör ett paradigmskifte genom att FRA nu ska börja spana på civila kommunikationer.
Klargörande: FRA har bedrivit spaning mot icke-militär utländsk trafik sedan andra världskriget. Denna icke-militära trafik har genom åren givit betydelsefulla underrättelser för den svenska regeringen. Det faktum att regering och riksdag satsar budgetmedel på signalspaning underbygger detta.
Min kommentar: Självklart är det en gigantiskt skillnad! Den spaning man gjort mot icke-militär har ju handlat om saker man gjort när en misstanke funnits.

Påstående: FRA arbetar på så sätt att all tillgänglig kommunikation lagras. I efterhand görs sökningar i den trafiken.
Klargörande: Lagförslaget tillåter inte ett sådant förfarande. Den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras. Endast sådant som väljs ut genom sökbegreppen inhämtas och lagras, och lagringen sker endast under så lång tid som krävs för att avgöra om informationen är värdefull för uppdragsgivarna. Information som används i FRA:s utgående rapporter är vi skyldiga att arkivera. Lagförslaget medför inga förändringar i någon del av denna hantering.
Min kommentar: I klarspråk, så beror det på uppdragsgivarnas (vilka de nu är, svensk myndighet eller främmande makt?) beställda sökbegrepp. Däri finns det enorma alternativ, vilka många kan innebära en hetsjakt utan like på den lilla vnliga människan: Fildelning, svartjobbare, penningvinster från utlandet, bidragsfusk, banktransaktioner, åsiktsregistrering osv, osv. Det är uppdragsgivarna som bestämmer lagringstid, vilket mao inte regleras på annat vis. Kan Skatteverket begära att mina banktransaktioner sparas i tio år t.ex.?

Påstående: Om jag skriver att ”Någon borde släppa en atombomb på min chef” i ett mail som jag skickar till en bekant i utlandet så kommer mitt mail att läsas av någon på FRA.
Klargörande: FRA utformar sina sökbegrepp på sätt som är mycket komplicerade för att slippa drunkna i enorma mängder irrelevant trafik. Denna metodik har FRA arbetat med att förfina i snart 30 års tid, och sökbegreppen måste vara mycket listigare och mer utvecklade för att få rätt effekt. Sökbegreppen byggs upp genom en rad tekniska och innehållsmässiga kriterier, och användningen av betydelsebärande ord är endast ett i mängden. Hur detta sker i detalj vill vi inte gå in på.
Min kommentar: Har man arbetat med total övervakning av de svenska medborgarna i 30 år?? Hur ska man tolka det egentligen? Betydelsebärande ord är bara en i mängden av sökbegrepp, och jag kan mycket väl tänka mig att VEM som är kontakten har betydelse, vilket LAND han/hon befinner sig i, VILKA sidor jag besöker, hur mycket PENGAR jag ämnar skicka hit eller dit, NÄR jag är i kontakt med en person/organisation/myndighet...
Mina mejl till brorsan läses kanske inte, men det faktum att det öht filtreras och riskerar fastna/läses är en kränkning som räcker för att det ska vara otryggt..

Påstående: Förslaget till ny signalspaningslag strider mot grundlagen.
Klargörande: Lagrådet anser att "en god balans nåtts mellan enskildas grundlags- och konventionsskyddade krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för nationella säkerhetsintressen".
Som exempel kan nämnas att ändamålen för verksamheten ska beslutas av riksdagen och inriktningen ska göras av regeringen. Tillståndsprövning ska ske i förväg av ett oberoende organ. Inhämtning av signaler i kabel ska ske automatiserat med hjälp av sökbegrepp som ska kontrolleras i efterhand av ett oberoende organ. Ett integritetsskyddsråd ska ha fortlöpande insyn i verksamheten.

Min kommentar: Självklart strider det mot grundlagen, vilket skitsnack att säga något annat! Kvittar hur många integritetsråd som kommer till, FRA har ju som policy att inte säga vilka som är deras uppdragsgivare!! Om då t.ex. USA vill ha reda på alla som varit inne på en islamistisk hemsida under en tidsrymd, och begär att denna information är säkerhetsklassificierad, tror någon att man låter ett råd av något slag kika igenom dessa uppgifter? Tror inte det...

Påstående: Lagförslaget strider mot Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna (den s.k. Europakonventionen).
Klargörande: Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 12, får ingen "utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte för angrepp på sin heder eller sitt anseende".
Europakonventionen går ännu längre i sitt skydd av de mänskliga rättigheterna: "Envar har rätt till skydd för sitt privat- och sitt familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till landets säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter".
Lagrådet har särskilt prövat om förslaget är förenligt med Europakonventionen och kommit fram till att så är fallet.

Min kommentar: Återigen, lagrådet... Men alla de remissinstanser (som SÄPO!) som anser att det är precis detta man bryter mot, de har inte kommit till FRA´s kännedom? Snacka om cherrypicking här alltså. Läs texten igen, och du ser att det är precis dessa bestämmelser man kommer bryta mot... Glasklart.

Påstående: Eftersom inrikestrafik kan gå i kabel via utlandet så kommer FRA att avlyssna massor av inrikestrafik.
Klargörande: FRA arbetar med utländska förhållanden enligt våra uppdragsgivares inriktning och får enligt lagförslaget inte spana på inrikestrafik. Sökbegreppen utformas för att finna information om yttre hot mot Sverige och ska därför inte ge träffar på inrikestrafik. Eftersom FRA varken får eller vill använda inrikestrafiken kommer en rad olika sätt att spärra inhämtningen av sådan trafik att användas. Om någon inrikestrafik ändå slipper igenom dessa spärrar kommer den att förstöras så snart den påträffas.
Att inrikestrafik ibland passerar nationsgränsen innebär däremot att trafiken kan vara utsatt för avlyssning av utländsk underrättelsetjänst.

Min kommentar: Håhåjaja, vilka lögner.... Så man kommer alltså inte att använda inrikestrafik som fastnar och överenstämmer med de berömda uppdragsgivarnas önskemål? Give me a break, solklart kommer man göra det! Det handlar ju om vår (eller främmande uppdragsgivarmakts) säkerhet, så det är klart man kommer ange svenska medborgare.

Påstående: Alla databaser läcker, så FRA kommer att läcka integritetskänslig information om lagförslaget realiseras.
Klargörande: FRA har alltid sysslat med integritetskänslig information och oss veterligen har den aldrig läckt ut ur FRA:s databaser.
Min kommentar: Ok, vi leker med tanken att FRA inte läckt information. Men hur är det med deras "uppdragsgivare"??? Sen är det uppenbart att OM de hade läckt, så hade det tystats ner för rikets säkerhet....

Påstående: Gränsen mellan polisiär verksamhet och försvarsunderrättelseverksamhet suddas ut. Försvarsmyndigheterna inkräktar på polisens område.
Klargörande: Lagförslaget är tydligt på denna punkt och drar en skiljelinje mellan de båda verksamheterna. FRA arbetar på uppdrag av polisen och andra myndigheter och bedriver inte signalunderrättelsetjänst för egna syften. FRA vidtar heller inga operativa åtgärder med anledning av de underrättelser vi producerar. Brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder är fortfarande strikt förbehållna polisen.
Min kommentar: Eeehh...å vad tusan vad det för "klargörande"? Känner mig som en papegoja, men det handlar återigen om de där förbannat hemliga "uppdragsgivarna"... Det är DE som avgör din och min säkerhet, med FRA som en lydig knähund som apporterar efter minsta befallning.

Påstående: För att någon myndighet ska få inhämta internationell trafik i kabel måste samma krav ställas på förhandstillstånd via domstol som för polisens hemliga telefonavlyssning inom landet.
Klargörande: Påståendet antyder att ett syfte med FRA:s verksamhet skulle vara att samla bevismaterial som rör svenskar. Eftersom försvarsunderrättelsetjänsten avser utländska förhållanden av underrättelsemässigt intresse för Sveriges utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik utgörs målen, om de är personanknutna, i nästan samtliga fall av organisationer eller befattningshavare i utlandet, och uppdragsgivarna är oftast regeringen eller Försvarsmakten. I de mycket sällsynta fall som signalspaning av särskilda skäl måste riktas mot svenska förgreningar av utländska hot sker detta på uppdrag av polisen, och måste ovillkorligen avbrytas då polisen inleder en förundersökning.
Min kommentar: Återigen, självklart kommer de svenskar som fastnar att registreras och lagras. Svenska medborgare kan ju även de vara ett hot mot rikets säkerhet (eller FRA´s skygga uppdragsgivare)...

Påstående: Nu ska FRA börja spana på Sverige.
Klargörande: Nej.
Min kommentar: Hehe, snacka om leka med ord... Man kommer inte spana PÅ Sverige (som stat), utan det är invånarna I Sverige som kommer spanas på per automatik.. Så löjligt att försöka dribbla bort en fråga med ordlekar...:)

Påstående: FRA ska fokusera på de militära hoten och låta polisen sköta övriga hot.
Klargörande: FRA utgör en nationell expertresurs som kan utnyttjas av regeringen, Försvarsmakten, polisen eller någon av FRA:s övriga uppdragsgivare.
Ett av skälen till varför FRA bedriver signalspaning på uppdrag av andra myndigheter är att FRA innehar unik kompetens på signalspaningsområdet och har arbetat med att bygga upp den kompetensen i mer än 60 års tid. Det vore samhällsekonomiskt ofördelaktigt om samma slags expertkompetens och mycket avancerade teknologi skulle behöva byggas upp på flera håll. På samma sätt har man resonerat i många andra västerländska demokratier.

Min kommentar: Sedärja, nu börjar det komma fram...:) Man bedriver signalspaning åt andra myndigheter, vilka i h-e är det? Dessa "övriga uppdragsgivare" är som en skugga i bakgrunden, som inte villl släppa taget. Ska jag känna mig trygg när jag inte vet vilka som är intresserade av min digitala trafik? Nej, tror inte det... Nationell extraresurs, det var också en benämning på den mest extrema övervakningen som skådats. Sicka nötter...

Påstående: Det nya lagförslaget innebär ett kraftigt utvidgat mandat för FRA och har utmålats som ett skräckexempel vad gäller rättssäkerhet.
Klargörande: FRA har redan idag mandat att bedriva signalspaning för de ändamål som nu preciseras i lagförslaget. Lagförslaget syftar ytterst till att ge signalspaningen, som idag i många avseenden endast regleras via interna föreskrifter, en tydligare och mer uttrycklig reglering i lag.
• FRA kommer inte att utvidga sin inriktning, eller sina mål, som ett resultat av lagförslaget. Däremot skärps bestämmelserna om för vilka ändamål signalspaning får bedrivas, och verksamheten kommer även att underställas omfattande utomstående kontroll.
• FRA kommer inte med det nya lagförslaget att kunna inhämta några nya typer av trafik, utan FRA kommer precis som idag att kunna följa såväl militär trafik som internationell trafik i det globala nätet.
• Däremot kommer FRA att få tillgång till större volymer internationell trafik vilket syftar till att förbättra FRA:s möjligheter att svara upp mot de underrättelsebehov som finns hos uppdragsgivarna.

Min kommentar: Det är ju bevisat att FRA bedrivit olaglig spaning, vilket man nu vill ge en laglig grund att stå på. Eftersom man inte kommer inhämta några nya typer av trafik iom lagförslagett, så erkänner man alltså att det redan idag sker avlyssning av icke misstänkta personer. Härligt klavertramp... Å som vanligt, så är det uppdragsgivarna vilka de än må vara, som bestämmer vad, när, hur och varför man spanar. Tryggt? Inte ett skvatt...

Påstående: Man kan inte jämföra inhämtning i kabel med inhämtning på radio. Vem som helst kan sätta upp en radiomottagare och inhämta radiotrafik.
Klargörande: Modern digital tele- och datakommunikation över satellit är långt ifrån enkel att inhämta. I många avseenden är tekniken mer komplicerad på satellitsidan än på kabel. Eftersom bandbredden är väsentligt dyrare använder satellitoperatörerna många olika speciallösningar för att kunna få ut så mycket kapacitet som möjligt. Detta är inget man lyssnar på med amatörradioutrustning.
Min kommentar: ...och detta ville klargöra vad? Att FRA är himla duktiga på det tekniska området kanske. Så bra då....

Påstående: Ur lådorna på Försvarsdepartementet har man smusslat fram en beställning på övervakning i stället för att utreda saken i fullt dagsljus utan jäkt och stök.
Klargörande: Frågan om att ge FRA möjlighet till spaning mot trådbunden kommunikation togs upp av Utredningen om översyn av FRA (SOU 2003:30) i september 2003. Sedan diskuterades saken i TV och i tidningarna (t.ex. en helsida i SvD den 10 november 2003). Promemorian (Ds 2005:30 ) En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet utarbetades 2005 inom Regeringskansliet med förslag till lagstiftning. Den remitterades på vanligt sätt till ett 90-tal instanser under hösten samma år. Remissbehandlingen ledde till uppmärksamhet och debatt i media och i andra sammanhang, t.ex. konferensen Folk och Försvar 2006. Det är på grundval av promemorian och remissutfallet som lagrådsremissen har arbetats fram.
Min kommentar: Det är bland remissvaren man finner mycket starka kritiska röster mot detta lagförslaget. Media har bara på senaste tiden uppmärksammat detta, vilket man konspiratorikst kan tyda att man inte ville ha debatter, tv-program osv som det tidigare blivit. Då fick man bordlägga lagförslaget pga massiv kritik, vilket nu blossat upp i media sista veckan innan omröstningen....

6 kommentarer:

 1. Läskigt är vad det är. Om FRA lagen går igenom kan USA stoppa mig om jag åker till ex. Peru. De kan ta in mig för förhör, ögonbindel på, blöjor på, hörselskydd på, lugnande mm.
  Transport till en USA vänlig polis som kan tortyr som inte smakar så mycket men som kränker och ger psykisk instabilitet.
  Allt för att jag tycker att Bush borde ställas inför krigsrätt för terrorist-brott och mord.
  Uppgifterna USA har på mig + de som FRA godvilligt ger dem frå sin avlyssning är skrämmande.
  Bodström e han högerman? KD är de de nya Kristna Miljfacisterna osv.
  Har folket i Sverige fattat egentligen vad det är frågan om?

  SvaraRadera
 2. "Patriot Act goes Sweden" liksom... Jag retar mig så oerhört att vi ska bara godta FRA´s mycket klena "klargöranden", för de ger bara mer vatten på min kristiska kvarn iaf..
  Dessa förbannade "uppdragsgivare" som man inte kan säga vilka de är, samtidigt som man samarbetar med andra länder vilka man inte kan säga vilka de är.. HUR i hela friden ska man få en trygghetskänsla av sådan info? Jag begriper inte det. Aftonbladet har en omröstning i vanlig stil, med frågan:
  Skulle du bli kränkt om din mejl och mobil blev övervakade?
  Totalt hade nyss 38 602 personer röstat, med 77.9% för JA, och då 22,1% för NEJ.
  Naturligtvis, och tursamt, så är fertalet vid sina sinnens bruk i detta fallet. Men de 22% som säger NEJ..de är antingen löjligt blåögda, eller totalt indoktrinerade. En fara vilket som...

  SvaraRadera
 3. 22% som säjer nej! Det är 8492 personer? Hur i hela friden skall man nå ut till dem? Är de måhända ungdomspolitrucker?
  Är de religiösa? Är de Östermalmare? Är de gående på Prosac?
  Eller helt enkelt felinformerade.
  Är de släkt med FRA anställda.

  SvaraRadera
 4. Hehe...är det 650 st som är anställda inom FRA, och de har 10 släktingar var, så är vi nästan hemma sas..:)
  Tror det handlar om de som faktiskt tror att det är en bra lag, sen är det alla som är oroliga för att man tror att de inte har det förbannade mjölet rent och av instinkt säger nej till oron..
  En mix av vilsna själar..

  SvaraRadera
 5. Bra jobbat. Fina kommentarer !

  SvaraRadera